Δραστηριότητα 1.

Νέα

Στοχευμένη υποστήριξη για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων με στόχο την κοινωνική ένταξη
(εξοικείωση με τον πολιτισμό και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την επίτευξη της
αυτονομίας τους και της ανεξάρτητης διαβίωσης, με βάση τα μελλοντικά τους σχέδια
Κοινωνικοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση – Ψυχολογική υποστήριξη αντιμετώπισης
μετατραυματικού στρες και προβλημάτων προσαρμογής στο κοινωνικό και εργασιακό
περιβάλλον της χώρας υποδοχής).
Συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό, Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι,διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές,νομικοί, για την ενημέρωση των ωφελουμένων. Προβλέπεται η εξατομικευμένη και
ομαδική ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς , ελληνικού και ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής,κουλτούρας, προσαρμογής στην κουλτούρα και τις αξίες της Ελλάδος και Ευρωπαϊκής
Ένωσης και λειτουργίας του ατόμου ως κοινωνικό σύνολο και ως μονάδα.
Ψυχολογική υποστήριξη αντιμετώπισης μετατραυματικού στρες και προβλημάτων
προσαρμογής στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον των χωρών υποδοχής. Η Παροχή
συμβουλών σχετικά με την προστασία και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της
ψυχοκοινωνικής ευεξίας των προσφύγων.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη έχουν συχνά αντιμετωπίσει
πόλεμο, δίωξη φόβο, πανικό, άγχος και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στις χώρες προέλευσής
τους. Πολλοί βίωσαν εξαναγκαστικό εκτοπισμό και νοιώθουν μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον.
Πολλοί παιδιά έχουν περιέλθει σε κατάσταση μετατραυματικού στρες , ύστερα από την απειλή
της σωματικής τους ακεραιότητας, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν και άλλες διαταραχές όπως
κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, η επιθετικότητα.
Οι παραπάνω συνθήκες κάνουν επιτατική ανάγκη την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων
προσφύγων με ομαλό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο όπου μπορούν και επιβάλλεται να γίνουν
παραγωγικοί.
Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι θα χαρτογραφήσουν πιθανές περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω
αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων.