Δραστηριότητα 2.

Νέα

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω
ατομικών και ομαδικών συνεδριών .
Κάθε ατομική συνεδρία θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου,
λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσει στην καθημερινή του ζωή και
κάθε φόβο που μπορεί να έχει για το μέλλον, όσον αφορά την προσπάθειά του για τη σταδιακή
ένταξη στην ελληνική κοινωνία.
Τα ομαδικά εργαστήρια έχουν στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την καλλιέργεια του
πνεύματος της ομαδικότητας η οποία αποτελεί αναγκαία δεξιότητα για την ομαλότερη
ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό πλαίσιο.
Το περιεχόμενο των ατομικών συνεδριών αφορά στα ακόλουθα:
Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου- Διερεύνηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
κλίσεων, ενδιαφερόντων (εξατομικευμένο Σχέδιο Σταδιοδρομίας – προώθησης στην εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας)
Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ.
Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ
σε σχέση με τους στόχους και τις επαγγελματικές επιθυμίες και σχέδια εκάστου των
ωφελουμένων.
Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες
δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και
επαγγελματική του ζωή.