Δραστηριότητα 3.

Νέα

Δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού
Δημοσιότητα και πληροφόρηση- Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
1.Διάδοση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου.
2.Συνεργασία των εταίρων με άλλους φορέις, όπως Αρμόδια υπουργεία και φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα, Μ.Κ.Ο με παρόμοιες και σχετικές με το έργο δραστηριότητες,
Εργαζόμενοι και εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα, Μ.Μ.Ε. Εθνικά και διεθνή
δίκτυα συνεργατών, για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της πράξης..
3.Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του κοινού με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
4.Δημιουργία μίας ισορροπημένης δημόσιας εικόνας σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης,
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
5.Προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης γηγενούς και προσφυγικού/μεταναστευτικού
πληθυσμού.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα των εταίρων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
πληροφοριών με σαφή αναφορά στο Πρόγραμμα και τον ΧΜ ΕΟΧ., με συνεχή
ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια υλοποίησης, ανάρτηση φωτογραφικού υλικού και
των αποτελεσμάτων της δράσης.
 Δημιουργία έντυπου υλικού (φυλλάδια με πληροφορίες του έργου, αφίσες, banner)
 Δημιουργία ενημερωτικού περιπτέρου και διανομή ενημερωτικού υλικού και
φυλλαδίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας για την
δημιουργία μίας ισορροπημένης δημόσιας εικόνας για διάφορα θέματα μετανάστευσης
και ένταξης.
 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης με
σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, την πορεία
υλοποίησης-παρεμβάσεις –διορθώσεις-επανασχεδιασμός, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της παροχής στήριξης από τον ΧΜ- ΕΟΧ στην Πράξη. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.
 Δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης
 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης κλεισίματος της πράξης
Τελική Εκδήλωση του υποέργου η οποία θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Δήμου Λαυρεωτικής
Αττικής, ανοιχτή στο ευρύ κοινό, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης και τον
αντίκτυπο της παροχής στήριξης από τον ΧΜ- ΕΟΧ στην Πράξη, την ενίσχυση των σχέσεων που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του.